Velký mokřad

velky_mokrad.jpg
21. května 2005
Mokřady, močály, močáry, močiary, bariny, mokraziny, mokradla a palachy jsou v současné krajině značně ohrožené.

Na Hutích se zachovala řada mokřadních luk, vyžadujících pravidelné kosení. Největším jejich komplexem je plocha "Velký mokřad", pravidelně ručně kosená od roku 1992. Rostou zde cenná rostlinná společenstva (foto) a vyskytuje se zde celá řada ohrožených druhů rostlin, např. kruštík bahenní (foto), suchopýr širolistý (foto), prstnatec májový, skřípinka smáčknutá (foto), ostřice oddálená, kozlík celolistý (foto), kozlík dvoudomý, tolije bahenní (foto), hořeček brvitý, ostřice latnatá, přesličky obrovská, říční a bahenní a další druhy, včetně ohrožených mechorostů a hub.

Na Velkém mokřadu můžeme pozorovat, jak se na flyšovém podloží Bílých Karpat pramenné vývěry stěhují. Malé mokřady často vyschnou a o několik metrů dál vznikne zcela nový pramenný vývěr.

V posledních letech zajišťujeme kosení i dalších dvou mokřadních lokalit na Žitkové-Pitínských pasekách: prameniště nad chalupou manželů Kročilových (dříve starousedlíka Machaly) a prameniště u usedlosti Ondryše Machaly nad Žitkovskou kaplí.

Letecká mapa