Pastvina

pastvina.jpg
15. října 2005
Dolní část luk nad seníkem pana Machaly (nyní Kročila) se rozkládá na pozemcích pana Gabrhela a ještě v prvních letech tábora byla extenzivně přepásána kozami.

Podobně jako louka nad táborem nebyla nikdy zorněna ani hnojena. Spolu s mělkou půdou, která brzdí nástup nežádoucích bylin a dřevin, se tak vytvořily podmínky pro rychlou obnovu původního druhového složení i po několika letech nekosení.

Po ukončení extenzívní pastvy v roce 1991 ležela louka až do roku 1994 ladem. Poté byla dvakrát posečena (1995,1996) a v následujících dvou letech intenzivně pasena stádem jehňat (1997,1998).

V posledních letech se na pastvině znovu objevily některé druhy vstavačovitých, které zde pravděpodobně rostly před opuštěním pastviny, a to vstavač kukačka, prstnatec bezový, prstnatec májový, pětiprstka žežulník a hlavinka horská. Mělkou půdu a pasení indikují druhy smilka tuhá (tuhá drátovitá trsnatá tráva), vítod ostrokřídlý, violka psí a četné drobné ostřice. Ve vlhčí části pastviny roste velmi hojně vzácná kapradina hadilka obecná ("hadí jazyk") (foto).

V roce 2005 byla málo produktivní část pastviny ve vynikajícím stavu, počtu kusů orchidejí dosahovaly rekordních hodnot. Bohužel, dolní, vlhčí část pastviny byla opakovaně poškozena kupením organického krmiva pro lovnou zvěř. Hromady překrývají původní vegetaci, rozkládají se a šíří se na nich nežádoucí byliny (např. kopřiva dvoudomá) a plevele.

Letecká mapa

pastvina.jpg
pastvina_2.jpg
pastvina2.jpg
pastvina3.jpg
pastvina.jpg