Muldy

muldy.jpg
15. října 2005
Tato plocha je místem s vysokou aktivitou sesuvů, což je patrné z "muldovitého" charakteru terénu.

Střídají se zde sušší místa na vyvýšeninách a zamokřená místa ve vpadlinách. V minulosti byl takový terén pravděpodobně pasen stády ovcí a koz, nemohl být nikdy zorněn, hnojen ani rekultivován. Proto je zdejší společenstvo velmi blízké původnímu, vyjma míst, kde zásluhou dlouhého období bez kosení nebo pastvy došlo k převládnutí agresivních trav třtiny křovištní a válečky prápořité.

Pozůstatkem dřívější pastvy je ohrožený jalovec obecný. Nejvýznamnějším rostlinným druhem je zde podzimní typ kriticky ohroženého hořečku žlutavého (hořeček žlutavý karpatský) (foto), který je karpatským endemitem a v ČR roste už jen na několika málo lokalitách. Jeho populace není bohužel příliš početná. Dále zde rostou hořeček brvitý, pětiprstka žežulník a další vzácné druhy.

Letecká mapa

muldy_2.jpg
muldy2.jpg
muldy5.jpg
muldy.jpg